சந்திரஹாசம் முடிவில்லா யுத்தத்தின் கதை ( Kindle ePUB or PDF ) author Su. Venkatesan – DOC & Kindle ePUB

Download சந்திரஹாசம் முடிவில்லா யுத்தத்தின் கதை

??க்கங்களும் மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியனின் இரண்டு மகன்களான சுந்தரபாண்டியனும் வீரபாண்டியனும்தான் அன்றைய எழுச்சிக்கும் வீழ்ச்சிக்கும் காரணமாய் அமைந்தவர்கள் குடும்பத்து?. Very nice illustration visual treat and this will take us to the yesteryears enjoying the greatness of Madurai Awesomely narrated and there is a great reason

review À eBook, ePUB or Kindle PDF Ö Su. Venkatesan

சந்திரஹாசம் முடிவில்லா யுத்தத்தின் கதை

இது ஒரு முடிவில்லா யுத்தத்தின் கதை ஏறக்குறைய 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நின்று வென்று ஆண்ட பாண்டிய நாட்டின் தெருக்களுக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லப் போகிறது இந்தப் படங்களும் ?. Suitable for kids Waste of money not much worthy read Second half is where the real story begins

Su. Venkatesan Ö 8 review

??்குள் குரோதம் பாய்ந்து குத்து வெட்டுகளுக்காக நாட்டையே பறிகொடுப்பது மன்னர் காலத்து வழக்கம் இன்றும் அதே பழக்கம் தொடரவே செய்கிறது அதனால்தான் இது முடிவில்லா யுத்தத்தின் கத?. Biggest disappointment of 2015 Poor script pathetic drawings and unbelievably dumb storyline A dilletante would produce a thousand times better painting the


10 thoughts on “சந்திரஹாசம் முடிவில்லா யுத்தத்தின் கதை

 1. says:

  A good attempt at a Tamil graphic novel Thanks to Vikatan There is still a long way to go though I assume the pric

 2. says:

  படங்கள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்திச் செய்யவி

 3. says:

  Suitable for kids Waste of money not much worthy read Second half is where the real story begins

 4. says:

  This book deserves 2stars onlyOne for the graphic methodologyOther for the general knowledge about the South Indian history

 5. says:

  Very nice illustration visual treat and this will take us to the yesteryears enjoying the greatness of Madurai Awesomely narrated and there is a great reason behind people hailing from Madurai saying 'Nan Madura kaaranda' Waiting for part 2

 6. says:

  Excellent graphics Only half of the story is available Waiting for 2 nd part than a years The app also not working

 7. says:

  Excellent book Worth it Waiting for part 2

 8. says:

  Biggest disappointment of 2015 Poor script pathetic drawings and unbelievably dumb storyline A dilletante would produce a thousand

 9. says:

  தமிழ் படைப்புகளில் புதியதொரு முயற்சி அருமையான ப

 10. says:

  Now I know why Malik Kapur entered Madurai that led to that interesting episode of the shrine hidden for years in Meenakshi Amman temple Interesting book for history buffs