[Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê Books ] Free Download as Kindle ePUB BY Mehmed Uzun

Mehmed Uzun ¿ 1 READ

N sereke yên romane me Romana me dê gala serbûriya Baz û Kevokê bi Ve tam kap dan kacakken seslendi annem Y re ini rt insanlar so uk rs nMehmed Uzun ilk olarak bir facebook sayfas nda payla lan bu al nt ile dikkatimi ekmi ti bir ka sene nce Daha sonra da Cereyanlar da Tan l Bora n n yazar i in yazd folklorik bir mazlumlar edebiyat n n tesine ge meyi hedeflemesi onu ay rt eder s zlerinden dolay Uzun a ilgim artm ve okunacaklar aras na dahil etmi tim nce A k Gibi Ayd nl k l m Gibi Karanl k isimli roman n okumay tercih ettim bu romandan dolay yarg land n okumu tum nk Sadece roman de il K rt dili ve genel olarak edebiyat zerine yapt al malar falan da d n nce yazar n ad n kullan larak hayranlar taraf ndan olu turulmu facebook sayfalar n n ne kadar s oldu unu d nd m Yazar n hayat eserleri ve edebiyata katk s n inceleyen payla mlar neden yap lm yor anlam yorum Ama neyse ki merakl bir okurun ihtiya duydu u baz bilgilere youtube dan ula mas m mk n Mehmed Uzun ad ile ara t rma yap n ve n n ze kan videolar seyredin O zaman kitab n ba ndaki tan t m yaz s nda yer alan roman sanat na ili kin belirleyici katk lar ifadesinin anlam zerine baz ip u lar yakalars n z evirmen her ne kadar roman n konusunun ge ti i d nem ve yerlerin tamamen tesad f oldu unu belirtse de bana pek yle gelmedi Bilin li de ilse bile romanda ge en yer d nem hatta baz karakterlerin yazar n bilin alt ndaki ger ekliklerin tezah rleri oldu unu d n yorum B y k lke Da lar lkesi gibi yer isimlerinin verildi i ileri geri gidi lerle zaman ak n n belirgin tarihlerle de il dolayl olarak aktar ld romanda hemen hemen her yerin her zaman diliminin hatta baz karakterlerin ger ek hayatta kar l vard benim i in Roman okurken oras diye bahsedilen yerin bendeki ad Da lar lkesi de ildi Bu ad n ge ti i her c mlede akl mdan ge en yer G neydo u Anadolu oldu Ba kalar na da yle gelmi olmal ki yazar bu romandan dolay yarg lanm Yarg lanacak ne var diye d n nce bu romanda da ne kan duygu olan korku akl ma geldi Yazar yer ve zamandaki bu belirsizli i acaba yarg lama ihtimaline kar tedbir olarak zellikle mi yaratm t r diye merak ettim ama yle olmad n d nd m Bence insan n i indeki ayd nl k ve karanl n evrenselli ini bu ekilde yans tabilece ini d nm olmal diye ge irdim i imden Yani bunlar bunlar oldu ama u u zellikteki her yerde ve her zaman diliminde olan ya da olabilecek eylerdir bunlar demeye getirmi san r mYazar n slubu da bana biraz de i ik geldi ve ho uma gitti Roman n esin kayna n yaz lma s recini de konuya yedirerek kendisini de bir karakter olarak dahil etmesi hatta olaylar anlat rken okura da zaman zaman bir yazar olarak do rudan seslenmesi romana farkl bir g zellik katm bence Yazar n ana karakterlerden Kevok u edebiyat rencisi olarak kurgulamas edebiyat n i levi hakk nda da bir tart ma geli tirme amac yla yap lm san r m Genel olarak edebiyat zerine yap lm bu tart malar ho uma gitti Yazar n K rt dili ve edebiyat zerine yapt incelemelerini de olduk a merak ettim ve bu konuda yazm olabilece i kitaplar ara t rmaya karar verdim Ama nce resmi tarih K rt dili ile ilgili olarak neler uydurmu onlar okumak gerekecek san r mRomanda karakter isimlerinin de i tirilmeden K rt e olarak b rak lmas da ok yerinde geldi bana Hem bu sayede en az 10 adet K rt e kelime renmi oldum Kevok ve Baz n T rk e kar l n unutmam zor bundan sonra Kevok asimilasyon s recinde erken ya lar nda uyan ya am bir Frans z Dili ve Edebiyat rencisi Baz ise bu uyan 40 l ya larda ancak tecr be edebilmi bir ordu komutan Tam da kitab n arka kapa nda belirtildi i gibi yalanc bir ge mi le beslenmi bir komutan n sevgisiz ve yaln zl kla r l mr ve sevgisizli in nas l fke ve nefrete d n t ok sade ve yal n bir dille anlat lm En b y leyici c mleler ise g ky z ay ve y ld zlar zerine yaz lanalar olmu Betimlemeleri okurken e er ger ekten g z n zde canland rmaya al rsan z o anlar hi bir ekilde ya amaman z ok zor Bir de da lar var ki rne in benim hi bir zaman kamad m bu saatten sonra da kamayaca m doruklar nda en karl f rt nal zamanlar nda vakit ge irdim Elbette ger ekten doruklara t rmanmakla bunu yapanlar n ya ad klar n okumak aras nda b y k fark vard r ama yine de bana oralarda olmay az ok bir ekilde hissettirdi i i in minnet duydum yazara Kan ter ve sidik kokusu ne kan kokulard romanda Buna ra men da lardaki ma aralarda bulunmak istememe ok a rd m Onca korku yoksunluk ve ac n n h k m s rd da larda g ky z n n g zelli inin ok daha fazla duyumsanabilece ini d nerek direni ileri k skand m fark ettim Bilmiyorum asl nda belki de tersi daha ge erlidir ger ek hayatta Nehirlerin ay ve g ne yla avk yan y zeyleri de s k s k g z mde canlanan g r nt lerdi Mehmed Uzun a kan m ok s nd benim Bundan sonra da okumaya devam ederim Aram zdan ok erken ayr lm olmas na da z ld m Bu roman K rt ve T rk toplumlar aras nda kurulmak istenen bar a zellikle phe ile yakla anlar n okumas n ok isterim Ger ek bar yle siyasi stratejilerle falan de il her iki toplumun birbirini her insan n kendisi ve tekilerinin ayd nl k ve karanl n y rekten anlama iste i ile m mk n bence Resmi tarihin bize nas l bir k t l k yapt n en ok Kevok ve J r in sevi me anlar n anlatan sat rlar okurken d nd m ve derin bir nefes almak zorunda kald m K rtler sanki bu d nyaya sadece m cadele etmek i in gelmi gibi bu sevi melere a rd m Anne ve babam n sevi mesi ger ekli ini fark etti im ilk anda hissettiklerime benzer eyler hissettim utan la ki Kevok ve J r in sevi meleri imdiye kadar okudu um en g zel evi me anlat lar ndand Kitab okumaya ba larken kapa n incelemi ve zerinde d nm t m okuduktan sonra tekrar inceledi imde roman bundan daha g zel yans tan olamazd dedim Mehmed Uzun okunmal okutulmal Tan l Bora ya tekrar tekrar te ekk rlerOkunacaklar G ne Dil Teorisi e itli KaynaklarT rk Tarih Tezi G ne Dil Teorisi ve K rd Sorunu Bilim Y ntemi T rkiye deki Uygulama IIK llerinden Do an Dil ve Roman Mehmed UzunBir Dil Yaratmak Mehmed UzunK rt Edebiyat na Giri Mehmed UzunMehmed Uzun un T m Romanlar

DOWNLOAD À MZINES.CO.UK ¿ Mehmed Uzun

Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

Ok Du nav du însan; zilameî navsal û jineke ciwan Du nav du însanê Seyahatler hastal klar derken istemeden uzun aralar vererek okumak zorunda kald m ama asl nda bir gecede okuyup bitirmek istedim ok etkileyici bir kitapt Su gibi ak p giden destans bir anlat m var Mehmed Uzun un Daha nce Ya l Rind in l m kitab n okumu dilini ok kasvetli bulmu tum Ama bu ba ka Ayd nl kla karanl n iyilikle k t l n sevgiyle nefretin m cadelesini Baz ve Kevok un ki isel hikayelerini temel alarak duru bir dille anlatm Okurken kimbilir K rt e si ne kadar g zeldir diye d nd m ve tabii yine neden memleketin dillerini renmedim zaman nda diye hay fland m Benim okudu um kitap thaki Yay nlar n n 20 bas m ve evirisi Selim Temo ya ait

DOWNLOAD Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

Baz Kevok Em ê ji yekî re bibêjin Baz ji din re jî Kevok Baz û Kev Ron m na ev n tar m na mirin Di dest p ka roman de Uzun exsiyat n novel bi nav nake anon m in herwiha cih mekan j mech l in ten nav welat ciya dewleta biyan bi kar t ne Roman dre bara zabitek bi nav baz e dema ku osman dest bi irrkirina gel kurd dikin di riya ko beriy de Savayek bi ten difilite ji ikeft ber bi zabitek osman ve dime e pa yek ji wan h z n le keran ew xwed dike di t mxan de Di pa eroj de dibe zabitek mezin di dewleta biyaniyan de biy ku bizanibe ew kurd eDi h la din de ke ikek bi nav kevok di wagona tr n de di riya ko beriy de ji dayik dibe dema ku Baz z revan dike di art a biyaniyan de di un vers ta edebiyat be frans de dixwend pa dide riya heval xwe bi ekdar n iya re dibe endama h z n iya Hevd tina baz kevok di zindana dewleta biyaniyan de dema kevok bir ndar dibe pa baz dibe mala xwe biryar dide ku bi kevok re bi e dema dinase ku ew kurd e pi t onaxa donzdan t r j n roy m na lehiyek herik nEg d j r nas j m na heyv neP ew mezin fireh dibin dibiriin ew didinPa winda dibin derin


10 thoughts on “Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

 1. says:

  Ronî mîna evînê tarî mîna mirinêDi dest pêka romanê de Uzun şexsiyatên novelê bi nav nake'' anonîm '' in herwiha cih û mekan jî mechûl in tenê navê welatê ciya û dewleta biyanî bi kar tîne Roman dre bara zabitek bi navê baz e dema ku osmanî dest bi irrkirina gelê kurd dikin di riya koçberiyê de Savayek bi tenê difilite û ji şikeftê ber bi zabitek osmanî ve dimeşe û paşê yek ji wan hêzên leşkeran ew xw

 2. says:

  Gelirleriyle çocuklara kitap hediye ettiğim YouTube kanalımda Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık kitabının da içinde bulunduğu kitaplık turu videomu izleyebilirsinizİnsan insan sevmedikçeİster yatakta ister kolda kelepçe Büyük Ev Ablukada Alnın açık bir şekilde vatani görevini yerine getirmen dileğiyle notu düşülmüş bir ilk sayfa Kitaba gözlerimi ilk olarak böyle açtımBu şehirde çelikten bir

 3. says:

  تەنها شتێ کەلەسەر ڕۆمانەکە بدوێم ئەوەیە ڕۆمانێکە «ڕووناکە وەک ئەوین، و تاریکە وەک مردن»

 4. says:

  Derin devlet ile gerillayı şiir gibi anlatan bir roman olmuş Nefretle yoğrulmuş olmayan ülkede geçenleri objektif biçimde anlatan dilini çok sevdiğim bir kitap oldu

 5. says:

  Uzun kürt edebiyatının en önemli yazarlarından biri Gılgamış destanı üzerinden yola çıkarak karanlık ve aydınlık üzerine ülkenin ikiye ayrılan toplumlarını ele almış Bu ülkenin adı Büyük Ülke bir general tarafından yönetiliyor Haliyle çok da sevimli bir tablo yok Oldukça rahatsız edici zaman zaman tiksindirici

 6. says:

  Seyahatler hastalıklar derken istemeden uzun aralar vererek okumak zorunda kaldım ama aslında bir gecede okuyup

 7. says:

  Mehmet Uzun'un bu kitabini tavsiye uzerine okumusdum ama yazim stilini cok begendigimi soyleyemiycem Baz ve Kevok'un hikayesini bir halkin kotu talihini anlatiyor Anlatim sekli okurken beni yordu bir paragrafta ayni cumle farkli bicimlerde tekrarlamis kendini ama bu kitabin Kurtce yazilmis ve Turkceye cevrilmis olmasindan dillerdeki farkliliklardan kaynaklanmis olabilir Savaslar insanlari insan olma vasiflarindan uzaklastirir ve

 8. says:

  Bir kitaba devam etmek için sanırım ruh halimiz çok ama çok önemli Birkaç yıl önce okumaya başladığımda çok sıkılarak yarım bırakmıştım Şimdi en başından yeniden okumaya başladım ve şu an neden bitti diye üzülecek

 9. says:

  Ve tam kapıdan çıkacakken seslendi annem Yüreğini ört insanlar soğukÜşürsünMehmed Uzun ilk olarak bir facebook sayfasında paylaşılan bu alıntı ile dikkatimi çekmişti bir kaç sene önce Daha sonra da Cereyanlar'da Tanıl Bora'nın yazar için yazdığı folklorik bir 'mazlumlar edebiyatının' ötesine geçmeyi hed

 10. says:

  Gılgamış Destanı'nın karanlık aydınlık çatışmasını bu topraklardaki sömürü sömüren problemi üzerinden irdelemiş ve bu çatışmadan bir aşk hikayesi doğurmuştur bizlere Mehmed Uzun Üstelik az biraz Kürtçe dağarcığımıza kelime kazandırır Lakin ben sinemada ve edebiyatta Kürt halkının yaşadığı ızdıraplara acılara ve işkencelere bu denli duygusal perspektifte bakılması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *