لوايح حياتLevayih i Hayat (PDF ebook) by Fatma Aliye Hanım – Book, DOC or Kindle eBook free10 thoughts on “لوايح حياتLevayih i Hayat

 1. says:

  Eğitim gören insanın mükemmel olacağını sanıyordum Eğitim şeklini bile düşünememişim Bu ne gaflet☀️

 2. says:

  55 🌟 Kısa ama inanılmaz güzel tespitleri inanılmaz toplum analizleri olan bir kitaptı Yazar yaptığı bu analizleri hiç yumuşatmadan en dobra hali ile okuyucuyla buluşturmuş Okurken toplumumuzun kadına bakış açısının ve kadın üzerindeki baskısının 1890’lı yıllardan günümüze kadar neredeyse hiç değişmemiş

 3. says:

  Zamanın ötesine ve zamanına ışık tutan okurken hem herşeyin nası değiştiğine ve değişmediğine hayret edeceksinizKadın erkek ilişkileri evlilik kurumu ve aşk üzerine felsefi cümleleri ile Bi çırpıda okuyacak etkisinden hemen çıkamayacaksınızNaçizane teşekkürüm ise İş kültür yayınlarına zira günü

 4. says:

  Kitap kız kardeşlerin evlilik aşk ve hayattan beklentileriyle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattıkları mektuplardan oluşuyor Mektupların dili çok naif ve anlaşılırdı Anlatım tarzından çok keyif alarak o

 5. says:

  Fatma Aliye Osmanlı'nın son döneminin iyi eğitim görmüş kadınlarının evlilik hayatlarına ve evlilik hayallerine bakıyor Onların mektuplarına bakıyoruz ve umutsuzluklarını görüyoruz Eğitimin iler

 6. says:

  “Evlilik meselesinde seçme hakkı kendilerine verilmemiş olduğundan bir kocanın kabahati yüzünden kadın mahcup kalamaz Fakat takdire layık bir kocanın kıymetini bilmemek ne kadar alçaklıksa rezalet v

 7. says:

  Fatma Aliye yaşadığı zamanı düşününce bana kalırsa oldukça cesur bir yazar Erkek egemen bir toplumda kadınların birbirlerine yazdıkları samimi mektuplar üzerinden evliliği hayattan beklentilerini yaşama amaçlarını sorgulamaları beni çok etkiledi 50 sayfalık ama bence 50 defa okunabilecek üzerinde bol bol tartışıl

 8. says:

  Fatma Aliye'nin Hayattan Sahneler kitabını merakla okudum Kitap mektup türünde yazılmış ve ilk olarak kadınlara mahsus basılan bir gazetede tefrika edilmiş Mektuplar genel manada beş kadın arkadaşın evlilikleri üzerinden hayatlarıyla ilgili durum düşünce ve duygularını paylaşmalarını yansıtıyorFatma Aliye'nin bu kitabı kaleme aldığı 1900 yılı penceresinden kadınlar için hayatın nası

 9. says:

  Osmanlı ve aslında günümüz kadının ataerkil toplumun oluşturduğu evlilik kurumundaki yerini zamanının pek ötesinde kısa ve sıkmayan bir dobralıkla gözler önüne sermiş Fatma Aliye “Evet bu eğitim ve öğretim bu emek ne i

 10. says:

  Evet bu egitim ve ögretim bu emek ne icin Bir gün ed yoldas olacagimiz bir adama kendimizi begendirmek dinletme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

read Ð eBook or Kindle ePUB Í Fatma Aliye Hanım

Osmanlı toplumunda kadın sorunu 1839'dan sonra yani Tanzimat Fermanı ile başlayan yeni dönemde gündeme gelir Tanzimat'a gelinceye kadar kadın toplum hayatında yerini alamamış eğiti Zaman n tesine ve zaman na k tutan okurken hem her eyin nas de i ti ine ve de i medi ine hayret edeceksinizKad n erkek ili kileri evlilik kurumu ve a k zerine felsefi c mleleri ile Bi rp da okuyacak etkisinden hemen kamayacaks n zNa izane te ekk r m ise k lt r yay nlar na zira g n m z ocuklar gen lerine son derece sade ve net g n m z T rk esiyle edebi hazinemizi okuma f rsat sa lad i inKeyifli okumalar

review لوايح حياتLevayih i Hayat

لوايح حياتLevayih i Hayat

Mden yoksun bırakılmış toplumsal ekonomik ve siyasi haklarını elde edememiş durumdadır Kadın yalnızca kocasına vazifelerini yapan çocuk doğuran onları büyütüp yetiştiren bir Kitap k z karde lerin evlilik a k ve hayattan beklentileriyle ilgili duygu ve d ncelerini anlatt klar mektuplardan olu uyor Mektuplar n dili ok naif ve anla l rd Anlat m tarz ndan ok keyif alarak okudum ama anlat lanlar da bir o kadar beni zd G r c usul yle evlenme iddete maruz kalma aldat lma hor g r lme b t n bunlara kitapta yer veriliyordu Yaz lmas n n zerinden y z seneden fazla ge mi olsa da kad nlar m z n hala ayn ac lar ya yor olmas ger ekten ok z c Yazar kad nlar n ekonomik zg rl n n olmas n n ne kadar m him oldu unu anlatmaya al m G n m zde de ge erlili ini koruyan ve t m kad nlar n okumas gerekti ini d nd m bir kitap

read Ð eBook or Kindle ePUB Í Fatma Aliye Hanım

Varlık olarak ele alınmıştır Ülkenin içinde bulunduğu kötü şartlar kadının yavaş yavaş toplum hayatında yer alması eğitilmesi gerektiği düşüncesini gündeme getirmişti Fatma Aliye nin Hayattan Sahneler kitab n merakla okudum Kitap mektup t r nde yaz lm ve ilk olarak kad nlara mahsus bas lan bir gazetede tefrika edilmi Mektuplar genel manada be kad n arkada n evlilikleri zerinden hayatlar yla ilgili durum d nce ve duygular n payla malar n yans t yorFatma Aliye nin bu kitab kaleme ald 1900 y l penceresinden kad nlar i in hayat n nas l sadece ve ancak evlilik zerinden okunabilece ini tarif edilebilece ini kavramak benim zerimde katastrofik bir tesir yaratt 100 y l s resince de i en d nya ve zamanla beraber katetti imiz yolu g zlemlemek ve hen z a amad m z noktalar g rmek de erli ve anlaml yd lk kad n romanc m z Fatma Aliye nin di er kitaplar n da okumay planl yorum Yazar n foto raf n merak ederseniz muhtemeldir ki c zdan n zda en az bir tane ta maktas n z Nas l m Bir 50 liral k banknotun arka y z ne bak n l tfen