Epub Hayır AUTHOR Adalet Ağaoğlu Read10 thoughts on “Hayır AUTHOR Adalet Ağaoğlu

 1. says:

  Aysel serinin son kitabında yaşlılık dönemini yaşamaktadırAydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı isimli bir çalışma yaparken hem gerçek kişilerin hem de roman kahramanlarının intiharlarını araştırmaktadırKitabı

 2. says:

  Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabı Ölmeye Yatmak'ı 16 yaşında okuduğumda bayılmıştım 7 sene sonra geçen yıl Bir Düğün Gecesi'ni okuduğumda da seri benim için hala kıymetliydi; Tezel ve Ömer'in sahneye çıkı

 3. says:

  Üçlemenin son kitabını da bitirerekbu ağır kitabı çantamda taşımaktan kurtulmuş oluyorumCumhuriyet döneminin ilk aydınlarından olan Aysel artık yaşlı bir profesördürHayata ve kendi yaşadıklarına dair içindeki

 4. says:

  Bu güzel seriye daha iyi bir son kitap yakışırdı diye düşünüyorum Çok beğendiğim ilk iki kitabın aksine çok sönük kalan bu eserde artık profesör olan Aysel’in son zamanlarına tanık oluyoruz Toplumdaki eksik noktaları eleştiren yazar teknolojinin hayatımıza etkilerini silahlanmayıakademideki yozlaşmayı eleştiren yazar 68 dönemine ışık tutuyor

 5. says:

  Zaman Öyle hızlı akıyor ki bugünden yarın oluyor Anacığım sen ölme Henüz yaşamadın ki O birden kucaklanacaklardan değil yanında adım adım yol aldıkça sevinilecek lerden O'nun çirkin dokundurmaları kim bilir hangi doyumsuzluklarının sonucu Kitaplardan edinilen bilgiler önce kafadan geçiyor hayattan öğrenilenler önce yürekten

 6. says:

  Kitabı bitirdikten sonra bir de hakkında yazılmış iki tezi incelemek zorunda kaldım ondan sonra oturdu kafamda kitap Anlamamak senin beceriksizliğin diyebilirsiniz Allah'tan anlayanlar var da tez yazarak halkla paylaşmışÖlmeye Yatmak benim kült kitaplarımdan biridir Aysel ise o roman ile beraber içime oturmuş bir kahramandır Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak'taki pek çok düşüncesi satır arasında

 7. says:

  Yap boz gibi bir okumaydı Anlamaya çalışmak yerine kendini romanın akışına bıraktım ve Aysel'i düşünüp durdum

 8. says:

  hakikatin olmadığı öznenin paramparça olduğu postmodern dönemde bunun acısını en derinden duyumsayanlar haliyle aydınlar ya da düşünsel düzlemde yaşayan insanlar oluyor insan gelişen teknolojiyle araçsallaştırıl

 9. says:

  İtiraf ediyorum hiçbir kitap hakkında bu derece yanılmamıştım Türkiye'nin başyapıtlarından biri diye düşünüyorum Kitap kahramanı Prof Dr Aysel Dereli bir yandan aydın intiharlarını ve intihar eden kitap kahramanları incelemesini sürdürürken bir yandan şimdi geçmiş ve gelecek zamanı se

 10. says:

  Dar Zamanlar serisinin 3romanı Artık yaşlanmış olan Aysel'in bunca yıl ülkenin içinde bulunduğu ve bizzat kendisinin de içinde yaşadığı savaştığı siyasi olayların ardından artık kendisinden bu güzel vatan için daha pekçok değerli çalışmalar bekliyoruz ve bu plaketi ona bu dilekle sunu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

review ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ó Adalet Ağaoğlu

Hayır 1987 Adalet Ağaoğlu'nun yakın tarihimizi dar zamanlarda keskinleştiren tekniğiyle edebiyatımıza kalıcı bir soluk kattığı roman dizisinin Ölmeye Yatmak ve Bir Düğün Gecesi'nden sonraki üçüncü halkasıBu tek başına olduğu kadar bağlantılı olar. Aysel serinin son kitab nda ya l l k d nemini ya amaktad rAyd n ntiharlar ve Gelece in Ba kald r s isimli bir al ma yaparken hem ger ek ki ilerin hem de roman kahramanlar n n intiharlar n ara t rmaktad rKitab n pek ok sayfas nda Albert CamusStefan Zweig Edward BondThomas Mann gibi yazarlardan bahsederO68 70 ler d neminin ba kald ran profes r d rPeki nelere ba kald r yor Sermayenin iyiden iyiye yerini sa lamla t rmas naGazete sayfalar nda magazin haberlerinin artmas naTeknolojinin geli erek asl nda hayat kalitemizi bozmas na lkede ayd nlara zaman nda de er verilmeyip son demlerinde yap lan plaket merasimlerine niversiterside siyaseteFa ist y netime boyun e en halkaVe der ki Her durumda zg r kimli imizi koruyabilmek ancak edimle s ylenebilecek u tek ve son s ze ba l d rHAYIR

Summary Hayır AUTHOR Adalet Ağaoğlu

Hayır AUTHOR Adalet Ağaoğlu

Yandan da devamını özlettiren ipuçlarıyla gelecek yer alıyorAdalet Ağaoğlu 1929; '50'li yıllarda başlayan oyun yazarlığından '70 sonrasında hız alan roman öykü deneme ve günce yazarlığına Cumhuriyet yazınımızın en önde gelen modern klasiklerindend. Yap boz gibi bir okumayd Anlamaya al mak yerine kendini roman n ak na b rakt m ve Aysel i d n p durdum

review ☆ PDF, eBook or Kindle ePUB free Ó Adalet Ağaoğlu

Ak da okunabilecek üçüncü halkada ise bir yanıyla Aysel Dereli'nin çalışmalarıyla hak kazandığı yaşamboyu onur ödülüne hazırlandığı geceden yola çıkarak hem kendi hem de üllkenin 1980 darbesi ve sonrasındaki yakın geçmişiyle hesaplaşması; diğer. Zaman yle h zl ak yor ki bug nden yar n oluyor Anac m sen lme Hen z ya amad n ki O birden kucaklanacaklardan de il yan nda ad m ad m yol ald k a sevinilecek lerden O nun irkin dokundurmalar kim bilir hangi doyumsuzluklar n n sonucu Kitaplardan edinilen bilgiler nce kafadan ge iyor hayattan renilenler nce y rekten